Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija
Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija
Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija
Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija
Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija
Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija

Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija

Average Reviews

Opis

atrial novaPodjetje Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija, je mlado in profesionalno družinsko podjetje z večletnimi delovnimi izkušnjami s področja izdelave projektne dokumentacije za objekte.

Podjetje se ukvarja z izdelavo urbanistične dokumentacije, projektiranjem objektov visokih in nizkih gradenj ter inženiringom na področju celotne Slovenije.

 

S področja visokih gradenj se ukvarjajo s celotno izdelavo projektov, ki vsebujejo načrte arhitekture, gradbene konstrukcije – statika, elektro inštalacije z opremo, strojne inštalacije z opremo, elaborat gradbene fizike, zasnova požarne varnosti, ocena zvočne izolacije.

Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija, izdeluje projekte za:

♠ stanovanjske hiše
♠ večstanovanjske objekte
♠ počitniške hiše
♠ poslovno stanovanjske objekte
♠ poslovne objekte
♠ gostinske objekte
♠ industrijske objekte
♠ kmetijske objekte (hlevi s tehnološkim načrtom v sodelovanju s KGZS – Zavod Celje)
♠ legalizacije vseh objektov (nelegalna gradnja)

 Vsi projekti so lahko:

♦ idejni projekt (IP)
♦ idejna zasnova (IDZ)
♦ projekt za gradbeno dovoljenje (PGD)
♦ projekt za izvedbo (PZI)
♦ projekt izvedenih del (PID)

Za vse dodatne informacije in naročilo storitev pokličite podjetje Ugodni načrti za hiše Atrial, legalizacije objektov in črne gradnje, Slovenija, na telefonsko številko 040/ 376 – 069.

atrial 8      atrial 9      atrial 10

PONUDBA IN OSTALE INFORMACIJE

Izdelava dokumentacije

Izdelavo projekta (PGD) razdelimo na več faz:

1.) Pridobitev osnovnih dokumentov (investitor ali mi):

ᴥ lokacijska informacija z grafično prilogo (izda pristojna Občina)
ᴥ prikaz parcele in potrdilo o parceli (izda Geodetska uprava)
ᴥ dokazilo o lastništvu: zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba,…
ᴥ geodetski načrt (izdela geodetsko podjetje)
ᴥ v primeru rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, spremembe namembnosti ali odstranitve objekta je potrebno še dokazilo, da je objekt zgrajen pred l. 1967 (izda Geodetska uprava) ali gradbeno dovoljenje oz. uporabno dovoljenje za obstoječi objekt

2.) Izdelava idejne zasnove (IDZ) za pridobitev projektnih pogojev oz. soglasij za priključitev:

ᴥ z investitorjem se dogovorimo o zasnovi (gabariti, oblika objekta,…) in lokaciji objekta (umestitev objekta v prostor). Po pripravi IDZ , s katero investitor ali projektant pridobiva projektne pogoje in soglasja za priključitev.
3.) Izdelava projekta PGD:

ᴥ po prejetju projektnih pogojev in soglasij za priključitev, se lahko nadaljuje z izdelavo vodilne mape in posameznih načrtov PGD.
ᴥ ko je projekt končan, je potrebno od vseh soglasodajalcev, ki so izdali projektne pogoje, pridobiti še soglasja k projektnim rešitvam. Projekt je zaključen, ko so v projekt PGD vložena vsa soglasja.

Projekt za enostanovanjske stavbe ne vsebuje načrtov strojnih in elektro inštalacij ter opreme, namesto načrta gradbenih konstrukcij pa vsebuje le izjavo odgovornega projektanta, da bo objekt mehansko odporen in stabilen.

Novost po ZGO-1D je, da za enostavne in nezahtene objekte ter enostanovanjske stavbe ni potrebno pridobiti uporabnega dovoljenja. Na zahtevo investitorja se lahko izda uporabno dovoljenje tudi za enostanovanjske stavbe.

4.) Pridobitev gradbenega dovoljenja:

ᴥ vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja se lahko odda na upravni enoti, ko ima investitor pripravljeno vso projektno dokumentacijo. Priložiti je potrebno dva izvoda PGD, en izvod vodilne mape in digitalni zapis vodilne mape. Vlogi je potrebno priložiti tudi morebitne služnostne pogodbe in dokazila o lastništvu.

atrial nova 1      atrial nova 2      atrial nova 3

Projektiranje

Prizadevamo si, da je projektna dokumentacija izdelana v najkrajšem možnem času, kakovostno in tako, da investitorju poda vse podatke in informacije, potrebne za nemoteno izvedbo objekta.

Pri projektiranju sledimo zahtevam in predpisom s področja zakonodaje – Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) in Pravilnik o projektni dokumentaciji, ki ureja projektiranje in gradnjo objektov.

Inženiring

Za vas lahko pridobimo vse potrebne listine:

▪ lokacijska informacija z grafično prilogo
▪ prikaz parcele in potrdilo o parceli
▪ dokazilo o lastništvu
▪ naročimo geodestki načrt
▪ dokazilo, da je objekt zgrajen pred l. 1967
▪ projektne pogoje, soglasja za priključitev, soglasja k projektnim rešitvam
▪ pridobimo gradbeno dovoljenje

Urbanizem

Ukvarjamo se z izdelavo vodilne mape projektne dokumentacije, ki je predpisana zbirka dokumentov, s katerimi se dokazuje usklajenost projektnih rešitev s prostorskimi akti, izpolnjevanje bistvenih zahtev gradnje. V vodilni mapi so podane izjave o odgovornosti in pregledu celotnega projekta. Največji pomen vodilne mape je pri upravnem postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodilna mapa za PGD vsebuje:

◊ naslovno stran
◊ splošne podatke o objektu in soglasjih
◊ podatke o izdelovalcih projekta
◊ izjavo odgovornega vodje projekta
◊ lokacijske podatke
◊ izkaze
◊ kopije soglasij ter soglasij za priključitev

Lokacijski podatki vsebujejo:

∞ prikaz lege, velikosti in oblike zemljiške parcele
∞ opis usklajenosti s prostorskim aktom
∞ prikaz lege objekta na zemljišču
∞ prikaz značilnih prerezov
∞ prikaz priključkov na infrastukturo
∞ prikaz prometne ureditve
∞ prikaz zunanje ureditve
∞ opis pričakovanih vplivov objekta
∞ elemente za zakoličenje
∞ prikaz območja gradbišča

atrial nova 4

 

 

 

Slike

Video

Podatki podjetja

Lucija Kelhar s.p.
Požeg 5a, 2327 Rače
tel: 040/ 376 - 069

Zamenjaj jezik

Pošlji Povpraševanje

  Ime in priimek (zahtevano polje)

  Telefonska (zahtevano polje)

  Email (zahtevano polje)

  Zadeva

  Sporočilo

  Mapa